Prògram 2

week 2

'S e seachdain thrang a th' ann dha Anna, oir tha a' choimhearsnachd a' tighinn nas fhaisg air an oighreachd ionadail fhaighinn, agus tha ise a' còmhradh mu dhèidhinn nan uallaichean a th' oirre mar chroitear agus mar oileanach.

Tha Dòmhnall Thormoid a' cnuasachadh mu dheidhinn nan cnapan starra a tha a' tighinn na aghaidh air sgàth àireamhan mhòr de gheòidh fhiadhaich agus tha e cuideachd a' sealltainn inneal a tha e an dòchas a chumas na h-eòin bho bhith a' milleadh na tha e a' fàs.

Tha Dòmhnall agus Calina a' cur stàile an àirde aig margaid ionadail agus tha Derek a' cumail sùil air àite a tha e fhèin agus a' choimhearsnachd an dùil ath-bheothachadh ann an co-bhonn le Coimisean nan Coilltean.

Mac TV
Valid XHTML Strict 1.0 Sealgar logo Valid CSS