Prògram 3

week 3

Tha croitearan Leòdhais Anne agus Anna ag ullachadh stoc airson fèill àiteachais ionadail. Tha Anne a' sealltainn taghadh de chaoraich agus uain Dubh cheannach, Texel agus Charollais anns na roinnean iomchaidh agus tha Anna a' taisbeanadh Shorthorn agus laogh Aberdeen Angus anns na roinnean airson a' chruidh.

Thall ann an Uibhist a Tuath, tha Dòmhnall Thormoid ag obair cruaidh airson an taigh samhraidh ùr air a' chroit a chrìochnachadh, oir tha luchd-turais gu bhith tighinn ann an ùine gun bhith fada.

Ann an Toscaig, tha Derek trang a' toirt a' bhathair chun an taigh-òsta ionadail.

Mac TV
Valid XHTML Strict 1.0 Sealgar logo Valid CSS