Prògram 7

week 7

Tha cùisean a' fàs nas fheàrr dha Dòmhnall agus Calina oir nach eil an Galar Roilleach a' cur uiread de bhacadh orra.

Tha Anna a' coimhead air ais air bliadhna mhath mar oileanach agus croitear agus tha i a' tòiseachadh air geamhrachadh a' chruidh.

Tha Dòmhnall Thormoid a' toirt feur chun a' chruidh agus ann an Leòdhas, tha Anne a' dol chun an fhèill reic uain mu dheireadh den bhliadhna.

Mac TV
Valid XHTML Strict 1.0 Sealgar logo Valid CSS